Toon menu

Veelgestelde vragen

Kan ik op dit ogenblik intekenen?

Neen, de openbare aanbieding van aandelen van Zonneberg cvba is geëindigd op maandag 11 april 2016 omdat het maximumbedrag van de inschrijving, zijnde 2.500.000 euro, is bereikt. Zonneberg cvba werkt aan de voorbereiding van nieuwe projecten. Zodra we daarover meer nieuws hebben, en er een nieuwe openbare inschrijving op aandelen aan het publiek zal worden aangeboden, zullen we dat via de website en via onze nieuwsbrieven meedelen. Wenst u over onze plannen en nieuwe acties geïnformeerd te worden, en wilt u nu reeds opgeven dat u hiervoor interesse heeft, geef dan hier uw naam en e-mailadres op. U ontvangt dan onze informatie uit de eerste hand!

 

Wie mag intekenen?

Volgens de statuten kan iedereen zich kandidaat stellen voor het aandeelhouderschap, ongeacht leeftijd of woonplaats.

 

Wie controleert de jaarrekening van Zonneberg cvba? 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle aandeelhouders van Zonneberg cvba. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vond voor de eerste maal plaats op 6 mei 2015.

Hoe kan ik aandelen van Zonneberg cvba kopen?

U kan op dit ogenblik geen aandelen kopen omdat het maximumbedrag van de openbare aanbieding op 11 april 2016 werd bereikt. 

Waar vind ik de statuten van Zonneberg cvba?

De statuten van Zonneberg cvba kunt u hier rechtstreeks downloaden.

 

Ik wil meer dan 40  aandelen kopen. Kan dat écht niet?

Vroeger was het aantal aandelen beperkt tot 25. Op de Algemene Vergadering van 6 mei 2015 werd beslist deze limiet op te trekken tot 40 aandelen per aandeelhouder, en dit om 2 redenen:

1. Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed vindt Zonneberg cvba het belangrijker om vele kleine aandeelhouders te hebben dan enkele grote aandeelhouders.
2. Wanneer u meer dan 40  aandelen koopt, is de kans reëel dat u roerende voorheffing moet betalen en dat u bijkomende roerende inkomsten moet vermelden in uw belastingsaangifte.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden. Als particulier betaalt u – op grond van de huidige wetgeving –  bovendien geen roerende voorheffing, omdat u maar maximaal 40 aandelen kunt aankopen (op voorwaarde dat u bepaalde drempels niet overschrijdt en op voorwaarde dat Zonneberg cvba blijft beantwoorden aan de voorwaarden voor erkenning bij de Nationale Raad voor de Coöperatie).

Zijn er altijd aandelen van Zonneberg cvba beschikbaar?

Er zijn aandelen beschikbaar als de raad van bestuur het kapitaal van Zonneberg cvba open stelt. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe projecten van Terranova Solar NV of andere operationele vennootschappen waaraan Zonneberg cvba de opgehaalde gelden tegen interest ter beschikking stelt. Het maximum aantal aandelen dat in het kader van huidige openbare aanbieding zal worden uitgegeven bedraagt 25.000. Dit maximum is bereikt op 11 april 2016. Op dit ogenblik kan er dus niet niet ingetekend worden op aandelen. 

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Zonneberg cvba u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. Zonneberg cvba garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat Zonneberg cvba uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen. 

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden? 

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden? 

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Zonneberg cvba kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar cvba Zonneberg, Regenboog 2, 9090 Melle of Frank.DeMulder@zonneberg.be.

Wat leveren aandelen van Zonneberg cvba mij op? 

Hoewel geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, wordt op basis van de geplande investeringen een opbrengst verwacht van 4%  bruto. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Voor 2014 werd de aandeelhouders een dividend van 4% toegekend.
Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder? 

Een uitgebreide opsomming van de risico's eigen aan Zonneberg cvba, eigen aan de sector van de hernieuwbare energie en verbonden aan het aanbod, vindt u beschreven in Deel III van het prospectus.

Hoeveel bedraagt het dividend?

De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Hoewel er geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, verwacht Zonneberg cvba een dividend van 4% bruto te kunnen uitbetalen aan haar vennoten.
Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.
Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering.

Voor 2014 werd de aandeelhouders een dividend van 4% uitbetaald.

Bestaat de garantie dat er een dividend van 4% wordt uitgekeerd? 

Neen, maar op basis van toegezegde engagementen en contracten voor de komende jaren wordt in het ondernemingsplan een financieel rendement in het vooruitzicht gesteld dat een dividend van 4% mogelijk zou moeten maken.
Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

Dit is in grote mate afhankelijk van de geldende wetgeving op het ogenblik van dividenduitkering of –betaling.

Ter illustratie, voor inkomsten in 2013 (particulieren) geldt een vrijstelling op roerende voorheffing tot een bedrag van € 190. Voor inkomsten jaar 2012 (particulieren) gold een vrijstelling op roerende voorheffing tot een bedrag van € 180.
Zolang u niet meer dan 40 aandelen koopt, overschrijdt u dit bedrag niet bij een rendement van 4% (4% op € 4000 = € 160).
Wat de personenbelasting betreft, is de regeling de volgende: zolang de som van alle uitgekeerde dividenden per belastingplichtige persoon (van één of meerdere erkende coöperatieven) niet hoger ligt dan € 190 (inkomstenjaar 2013), is aangifte niet nodig.

Voorbeeld 1 – een gezin bestaande uit 2 partners zonder kinderen:
Beide partners ontvangen samen € 320 dividend. Beide partners hebben elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte dienen zij dus géén inkomsten uit dividenden te vermelden.
Voorbeeld 2 – een gezin bestaande uit 2 partners met 4 kinderen:
Beide partners en de 4 kinderen ontvangen elk een dividend van € 160 (in totaal: € 960). Beide partners hebben elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte voor het aanslagjaar 2014 vermelden ze dus nog € 580.

Betaal ik roerende voorheffing als ook mijn kinderen aandelen kopen?

Deze vrijstelling van roerende voorheffing geldt voor elke afzonderlijke aandeelhouder. Als geen enkel gezinslid meer dan 40  aandelen koopt, houdt Zonneberg cvba dus voor geen enkel gezinslid roerende voorheffing in. 
Wat de personenbelasting betreft (aangifte van roerende inkomsten) wordt het fiscaal gezin in rekening gebracht.

Bijvoorbeeld: beide partners en de 4 kinderen ontvangen elk een dividend van € 160 (in totaal: € 960).
Geen enkele aandeelhouder overschrijdt € 190. Zonneberg cvba houdt dus geen roerende voorheffing in.
Voor de personenbelasting: beide partners hebben in 2013 elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte vermelden ze dus nog € 580.

Verlies ik als aandeelhouder van Zonneberg cvba mijn vrijstelling van roerende voorheffing als ik ook in andere coöperaties investeer?

Nee, de vrijstelling voor roerende voorheffing wordt per coöperatieve vennootschap bekeken.
Wat de personenbelasting betreft, worden alle dividenden van alle gezinsleden samen bekeken. Alle roerende opbrengsten in het inkomstenjaar die € 190 overschrijden (of € 380 voor een ‘fiscaal´ koppel) moeten worden aangegeven.

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor minstens 6  jaar. Na 6  jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 6 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)? 

Na 6 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Zonneberg cvba. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2013 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2019. Voor aandelen die u in 2014 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020. 

Ik heb mijn aandelen na 6 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 6 jaar wachten om te kunnen uittreden? 

Nee, nadat de termijn van 6 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.  

Wat moet ik doen als ik na 6 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden? 

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden? 

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen.  

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie. Op dit ogenblik echter kan er niet ingetekend worden omdat het maximum aantal aandelen van de openbare aanbieding is bereikt. 

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Zonneberg?

Bij de opstart van de coöperatieve, werd een prospectus opgemaakt. De prospectus kan opgevraagd worden via het emailadres frank.demulder@zonneberg.be.

"Na jaren verloedering is hier eindelijk een mooie groene bestemming teruggegeven, wat voor lokale tewerkstelling en een beter leefmilieu gaat zorgen."
Noël D'hondt - Project Manager