Bio Energy Base (vroeger Gentse Warmte Centrale) is een biomassacentrale in de Gentse kanaalzone. De centrale, ontworpen volgens de meest veeleisende milieunormen, heeft een capaciteit van 20MW elektriciteit of het equivalent stroomverbruik van 40.000 gezinnen. De centrale wordt gevoed door afvalhout van containerparken.
De levensduur van de centrale is minstens 25 jaar door het inzetten van de nieuwste technologie met hoge rendementen. De Gentse Warmte Centrale zal tot 88.500 ton CO2 per jaar besparen ten opzichte van een klassieke gascentrale.

Interesse in dit project? Er is nog een beperkt aantal aandelen beschikbaar, tot 2500 euro per persoon. Teken hier in.

Meer weten? Lees verder op de webpagina van initiatiefnemer BEE.

 

 

De Genste Warmte Centrale
Groene stroom voor 40.000 gezinnen
capaciteit van 20MW elektriciteit
tot 50 MW warmte en stoom

Intekenen op aandelen voor een participatie aan de Bio Energy Base


Momenteel kan je intekenen op nieuwe aandelen voor een participatie aan de Bio Energy Base:
•    Het betreft hier de uitgifte van aandelen G1 (cfr. de statuten) met een nominale waarde van 100 € (1 aandeel = 100 €).
•    Per natuurlijke of rechtspersoon kunnen maximaal 25 aandelen worden gekocht, voor een maximum bedrag dus van 2 500 €
•    Er zijn voor deze belegging geen in- of uitstapkosten.  
•    De eerste rendementen van de investering door Zonneberg cv kunnen worden verwacht aan het eind van het eerste exploitatiejaar van de Bio Energy Base, dus op 31 december 2022. (goedkeuring AV Zonneberg mei 2023)
•    De achtergestelde lening die cv Zonneberg aan de nv “Bio Energy Base” verleent, loopt over een periode van 15 jaar (interestvoet 7 %). Deze periode start op 1 september 2021 en loopt dus tot 1 september 2036.


TEKEN NU IN VOOR BIO ENERGY BASE!


Deze openbare aanbieding van aandelen werd initieel op de markt aangeboden conform de bepalingen in dit informatiememorandum. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 4 februari 2022 werd de werving verdergezet middels een aanvullende werving (waarvan de totale tegenwaarde minder dan 500.000 euro bedroeg en waarbij elke belegger slechts voor een maximumbedrag van 2.000 euro op de aanbieding kon ingaan).
 
Vanaf 19 mei 2022 werd de werving opnieuw aangevat. Het betreft een aanbieding onder de voorwaarden van het de minimis-regime : er kan maximaal voor 2.500 euro ingetekend worden (lager dan het maximaal toegelaten bedrag binnen het de minimis-regime van 5.000 euro) en er zijn slechts 1.735 aandelen beschikbaar (die 173.500 euro kapitaal vertegenwoordigen, wat lager is dan het maximaal toegelaten bedrag van 500.000 euro onder het de minimus stelsel). Aangezien de de minimus-criteriacriteria met betrekking tot dergelijke aanbiedingen aan het publiek vervuld zijn, dient geen informatienota en a fortiori ook geen prospectus te worden gepubliceerd. Er is ook geen meldplicht aan de FSMA in het kader van de minimis-regeling.
Het informatiememorandum dat destijds opgesteld werd, is hierbij dus niet van toepassing: zo is de Gentse Warmte Centrale inmiddels operationeel en is de bouwfase voorbij (waarbij dus andere risicofactoren ingeschat dienen te worden), tevens is de financiële situatie van Zonneberg niet langer een weerspiegeling van de laatste toestand (deze vindt u in de jaarrekening en het jaarverslag m.b.t. het jaar 2021 en alle bijhorende informatie die op de laatste algemene vergadering werd verstrekt).
Geïnteresseerde inschrijvers dienen dus een eigen risico-inschatting te maken. De informatie op de website van BEE en de verschafte informatie over het project zoals weergegeven op de projectsite verstrekt hiervoor alvast veel nuttige informatie. We verwijzen ook naar onze website waar op de pagina ‘Veelgestelde vragen’ waar alvast enkele risico’s over investeren in aandelen en risico’s over mogelijke verwachtingen qua dividenduitkering worden geduid.

 

 

Initiatiefnemer van het Project De Gentse Warmtecentrale: BEE

beeInitiatiefnemer van het project ‘Gentse Warmtecentrale’ is BEE, voluit Belgian Eco Energy. Bij BEE, opgericht in 2010, ligt de focus op hernieuwbare energie: zon, wind en groene warmte. BEE ontwikkelt, investeert, bouwt en baat hernieuwbare energie-installaties uit en levert de opgewekte groene energie aan bedrijven. Met hoofdzetel in Mechelen en productie in Vlaanderen en Wallonië bedient het momenteel al meer dan 2500 klanten. - Meer info: www.bee.eu